ترموگرافی

ترموگرافی روشی برای بررسی تجهیزات الکتریکی و مکانیکی است که با دریافت تصاویر توزیع حرارتی انجام می‌شود. این روش بر این اساس  است که اکثر اجزای یک سیستم در هنگام خرابی دمای بیشتری را نشان می دهد یا به عبارت دیگر برخی از عیوب به وجود آمده در ماشین‌ها باعث بالا رفتن دما میشود. به عنوان مثال میتوان به مشکلات یاتاقان ها یا نشتی نشت بند ها اشاره کرد.

کلیه سطوح بسته به میزان درجه حرارتشان دارای یک نرخ تشعشع حرارتی هستند.این تشعشتع در محدوده امواج مادون قرمز است.تشعشع مادون قرمز برای چشم انسان نامرئی است ولی می‌توان آن را از طریق سیستم نشان گر دما مرئی نمود.

در عکس‌های حرارتی نقاط با دمای بالا به رنگ روشن و نقاط بادمای پایین به رنگ تیره دیده میشوند.