ترموگرافی

برخی از عیوب به وجود آمده در ماشین ها باعث بالا رفتن دما میشود. به عنوان مثال میتوان به مشکلات یاتاقان ها اشاره کرد.

همچنین عیوب اغلب تجهیزات الکتریکی منجر به افزایش دما در آن ها میگردد.

کلیه سطوح بسته به میزان درج حرارتشان دارای یک نرخ تشعشع حرارتی هستند.این تشعشتع در محدوده امواج مادون قرمز است.تشعشع مادون قرمز برای چشم انسان نامرئی است ولی میتوان آن را از طریق سیستم نشان گر دما مرئی نمود.

در عکس های حرارتی نقاط با دمای بالا به رنگ روشن و نقاط بادمای پایین به رنگ تیره دیده میشوند.