سرفصل دوره های آموزشی

اهداف دوره:

 ارتعاشات يكي از پارامترهاي كليدي در تعيين سلامت ماشين‌آلات دوار است كه در سال‌هاي اخير به عنوان ابزاري قوي در تشخيص عيوب بكار گرفته شده است. آناليز ارتعاشات در ماشين‌هاي مختلف نظير توربين، كمپرسور، ژنراتور، موتور، پمپ، فن و ... بكار گرفته مي‌شود. سنجش ارتعاشات در صنعت يك رشته تخصصي است و بعنوان اصلي‌ترين روش Condition Monitoring بكار گرفته مي‌شود. آناليز ارتعاشات شامل مراحل اندازه‌گيري، پردازش، تحليل و نتيجه‌گيري است كه يك متخصص ارتعاشات بايد با آنها آشنايي كافي داشته باشد. آشنايي با اين روش براي كارشناسان بخش CM و كساني كه كار عيب‌يابي در ماشين‌‌آلات دوار را انجام مي‌دهند ضروري است. اين دوره شامل بخشهاي تئوري و كار عملي مي‌باشد و اطلاعات كافي براي آشنايي با مفاهيم آناليز ارتعاشات، اندازه‌گيري ارتعاشات و كاربرد آن در پايش وضعيت ماشين‌ها در اختيار شركت‌كنندگان قرار مي‌دهد

 محتوای دوره:

1-  پايش وضعيت در ماشينها                                                          2- مشخصه‌هاي ارتعاشي

3-  ترانسديوسرها و اندازه‌گيري ارتعاشات                                     4- جمع‌آوري داده‌هاي ارتعاشي

5- آشنايي با ماشين‌هاي دوار                                                          6- تشديد در سيستم‌هاي مکانيکي

7- ارزيابي شدت ارتعاشات و استانداردها                                        8- آشنايي با آناليز فرکانسي

9- ناميزاني                                                                                      10- كار در آزمايشگاه

 

                                                                    

اهداف دوره:

 در اين دوره مباحث پيشرفته آناليز ارتعاشات و کاربرد آن در عيب‌يابي ماشينها مورد بحث قرار مي‌گيرد. اين دوره براي کساني طرح ريزي شده که با مفاهيم تئوري و عملي آناليز ارتعاشات آشنا بوده و داراي حداقل يک سال تجربه کاري در خصوص اندازه‌گيري و آناليز ارتعاش مي‌باشند. جهت گيري اين دوره به سمت آشناسازي متخصصين با روشها و ابزار لازم براي تحليل سيگنال ارتعاشي به منظور تشخيص عيب در ماشين مي‌باشد.

محتوای دوره:

مروري بر مباني ارتعاشات                    

پردازش سيگنال ارتعاشات (Sampling, Aliasing, Filters, Fourier transform, Windowing, Averaging)

زاويه فاز و اندازه‌گيري آن

روشهاي تحليل ارتعاشات (شکل موج ، اربيت، اسپکتروم، کپستروم، انولوپ، نمودارهاي بُد و نايکويست)

پاسخ فرکانسي ماشينها

عيب‌يابي در محورهاي دوار (ناميزاني، خميدگي، ناهمراستايي، لقي، برخورد)

عيب‌يابي در اجزاء ماشين (ياتاقان‌هاي غلتشي، ياتاقان هاي ژورنال، گيربکس، تسمه)

عيب‌يابي در ماشينهاي الکتريکي و توربوماشينها

استانداردهاي ارتعاشي                                    

طرح‌ريزي مراحل انجام عيب‌يابي

 بررسي مثالهاي عملي                                    

كار در آزمايشگاه

اهداف دوره:

امروزه استفاده از انواع ماشين هاي دوار نظير الكتروموتورها، پمپ ها و فن هاي سانتریفيوژ، کمپرسور ها، توربین های گازي و بخاري و غيره در صنایع مختلف امري رایج محسوب می گردد و تقریبا درتمامی کارخانه ها و صنایع تعدادي از این ماشينها بكار گرفته میشوند. دور بالاي برخی از این ماشينها و شرایط کارکرد، سبب بروز انواع مشكلات در آنها شده که در نهایت به صورت ارتعاشات  غير مجاز در آن ظاهر میگردد. رایج ترین عامل ارتعاش، ناميزانی روتور است

. هدف از این دوره آشنایی شرکت کنندگان با چگونگی تحليل ارتعاشات ناشی از نامیزانی و  تشخيص صحيح آن و در نهایت رفع ناميزانی در انواع روتور ها می‌باشد. شرکت کنندگان در این دوره درک صحيحی از دامنه و فاز ارتعاشات پيدا کرده و با چند روش مختلف بالانس آشنا می شوند. این دوره با کار عملی همراه می باشد.

محتوای دوره:

مروري برپارامترهاي مهم ارتعاشی (دامنه، فرکانس، زاویه فاز)               

ارتعاشات ناشی از ناميزانی                                                          

انواع ناميزانی و عوامل ایجاد آن                                                   

تشخيص ناميزانی به کمك سيگنال ارتعاشی                                    

بالانس در یك صفحه (روش برداري)

ارتعاشات ناشی از ناميزانی                                                          

بالانس دو صفحه اي (روش ضریب اثر)

انواع ناميزانی و عوامل ایجاد آن                                                   

بالانس چهار مرحله اي

تشخيص ناميزانی به کمك سيگنال ارتعاشی                                    

استانداردهاي بالانس

کار عملی بالانس                                                                                              

 

اهداف دوره:

آناالیز مدال یکی از ابزارهای مفید مهندسی در زمینه ارتعاشات می باشد. تعیین فرکانس های طبیعی و شکل مدهای سیستم های پیچیده با آنالیز مدال امکان پذیر می باشد. در این دوره کاربردی تئوری آنالیز مدال به همراه تجهیزات مورد نیاز برای انجام تست ها بیان می گردد. در بخش عملی تعیین فرکانس طبیعی یک نمونه ساده به همراه پردازش و استخراج اطلاعات به کمک نرم افزار انجام می شود. حضور دراین دوره، برای کارشناسان و مدیران CM ، نگهداری و تعمیرات و ماشین آلات (Machinery) و هم چنین مهندسین طراح توصیه می گردد.

محتوای دوره:

مقدمه، تئوري آناليز مدال

  آشنايي با تجهيزات آناليز مدال (آزمايشگاه)

  ماتريس فركانسي، شكل مدها                                             

  تعامد، مدل مدال

 آزمايش عملي روي يك مدل ساده (آزمايشگاه)                   

 پردازش و استخراج اطلاعات به كمك نرم افزار

 آزمايش عملي روي يك سازه نمونه (Structure)

اهداف دوره:

روتور و ياتاقان از اجزاي اصلي يک ماشين دوار بوده و بررسي رفتار ديناميکي آنها حائز اهميت فراواني در صنايع نيرو، نفت، سيمان و ... مي‌باشد. در اين دوره ارتعاشات خمشي، پيچشي و محوري روتورها و نحوه محاسبه فرکانس‌هاي طبيعي مربوطه و شکل مدها مورد بحث قرار مي‌گيرد. تأثير ياتاقان‌هاي لغزشي Oil whirl و Oil whip بر اين ارتعاشات و رفتار اربيت محور و اندازه‌گيري‌هاي مربوطه توضيح داده مي‌شود. در آزمايشگاه نيز تعيين فرکانس‌ طبيعي و عبور از سرعت‌ بحراني بصورت عملي آزمايش مي‌شود. بخش پاياني دوره به پايش وضعيت روتورها، پاسخ به ناميزاني و پايداري روتور اختصاص خواهد داشت.

محتوای دوره:

مقدمه و اهداف دوره                                                 

مدهاي ارتعاشي روتورها                                         

محاسبه سرعت‌هاي بحراني روتورها به روش‌هاي عددي     

محاسبه سرعت‌هاي بحراني روتورها به روش‌ تجربي             

تأثير ياتاقان بر رفتار  روتور

Oil whirl و Oil whip

 اربيت و اندازه‌گيري آن

 پاسخ به ناميزاني و ناپايداري

کار تجربي و عملي در آزمايشگاه.

اهداف دوره :

در اين دوره آموزشي انواع كمپرسور هاي صنعتي و مشخصات آنها تشريح گرديده و در ادامه منحني هاي عملكرد و نحوه استفاده از آنها بيان خواهد شد. سپس اجزاي اصلي كمپرسورها و نحوه مونتاژ و دمونتاژ بيان و محاسبات اوليه ولي كاربردي مورد نياز كمپرسورها تشريح مي گردند. در پايان نيز عيوب متداول كمپرسور و ريشه يابي و روش پيش گيري و تشخصي هر يك بيان مي گردد.

 

موضوعات دوره:

مقدمه و آشنایی با کمپرسورهای جایجایی مثبت و دینامیکی، معرفی اجزاء ، مونتاژ و دمونتاژ

تعاريف و اصطلاحات، قوانين اول و دوم ترموديناميك، قانون بويل، قانون چارل، قانون آمونتوس

آشنایی با كمپرسورهاي متداول صنعتي شامل تعاریف، معرفی اجزا، نحوه مونتاژ و دمونتاژ کمپرسورها

شناخت مشكلات بهره برداري و تعميرات در کمپروسورهای هوای واحدهای صنعتی( دورانی- رفت وبرگشتی) و کمپرسورهای پروسس گاز( رفتت و برگشتری گریز از مرکز)

 

اهداف دوره:

عدم هم محوري يكي از مهم‌ترين عيوب ماشين‌آلات دوار به شمار مي‌آيد. ساليانه هزينه زیادی ناشي از عدم هم‌محوري ماشين‌آلات دوار به صنايع مختلف تحميل مي‌گردد. هدف از برگزاري اين دوره آشنايي با فرآيند صحيح همراستاسازي سيستم‌هاي دوار دو محوره مي‌باشد. در اين دوره ضمن معرفي ابزارهاي اندازه‌گيري و بررسي اوليه عدم هم‌محوري به شرح دو روش مفيد همراستاسازي و مدلسازي رياضي-ترسيمي آن‌ها پرداخته مي‌شود.

محتوای دوره:

تشخيص عدم هم‌محوري در ماشين‌آلات

بررسي اوليه عدم هم‌محوري (Run Out، وضعيت فونداسيون، انبساط سيستم پايپينگ، لقي انطباقات، نوع كوپلينگ و )

آشنايي با ابزارهاي اندازه‌گيري هم‌محوري

همراستا سازي سيستم‌هاي دو محوره به روش Inverse Indicator Method

همراستا سازي سيستم‌هاي دو محوره به روش Face and Rim

مدلسازي رياضي-ترسيمي روش‌هاي مذكور جهت انجام عمليات همراستاسازي

سرفصل :

ترموگرافی چیست ؟

تاریخچه ترموگرافی

اندازه گيري دما    

واحدهاي اندازه گيري ،‌ مقياس هاي دما

ترموديناميك و انتقال حرارت    

انتقال حرارت توسط تابش

طيف الكترومغناطيس                 

امواج الکترومغناطیس و خواص آن 

جسم سياه و خواص آن

قوانین اصلی تابش

 تصوير مادون قرمز    

خواص اصلی جسم تابنده          

ضریب تابش و اهمیت آن

تاثیر جو میانی در ترموگرافی

دوربین ترموگرافی

  انواع دوربین های ترموگرافی        

دوربین های خاص ( گاز یاب)

  دوربین های صنعتی ( پایش وضعیت )

انواع ترموگرافي