بالانس

نیاز روز افزون به افزایش کیفیت و صحت کارکرد ماشین‌آالات و فشردگی رقابت در بازارهای جهانی که منتهی به افزایش نسبت کارائی به وزن و در نتیجه افزایش سرعت سرویس دستگاهها و ماشین‌آلات شده است، اهمیت کاهش ارتعاشات ماشین‌آلات مربوطه را تا حد قابل توجهی افزایش داده است.

گرچه عوامل متعددی میتوانند ارتعاشات مکانیکی را پدید آورند، نشان داده شده است که حداقل 50% از تمامی مسائلی که به نحوی از انحا با ارتعاشات ماشین آلات سروکار دارند، میتوانند عامل مشترکی به نام نامیزانی(unbalance) داشته باشند.

بنابراین بهره گیری از دستورالعملی مدرن و روشی مقرون به صرفه و در عین حال کارا جهت استفاده کاربران ماشین‌آلات و صاحبان صنایع، جهت کاهش و یا حذف ارتعاشات مکانیکی بسیار مفید خواهد بود.