اندازه گیری و آنالیز ارتعاشات

همه ماشین ها در حین کارکرد ارتعاش میکنند که مقدار این ارتعاش در ماشین های مختلف متفاوت است. در هر صورت ارتعاش در همه ماشین ها وجود دارد و ویژگی جدا نشدنی هر ماشین است که در مکانیزم های انتقال نیرو به اجبار ایجاد میشود.

در تکنیک آنالیز ارتعاشات میزان ارتعاشات ماشین با استفاده از سنسورهای مخصوص اندازه گیری میشود. به این منظور میتوان یکی از پارامترهای جابه جایی سرعت یا شتاب ارتعاشات را اندازه گیری کرد.ضمنا تصمیم گیری در انتخاب پارامتر اندازه گیری باید با دقت و با توجه به شرایط کاری ماشین و اهداف اندازه گیری انجام شود.