کارگاههای آموزشی نیمسال اول سال 1401

کارگاههای آموزشی نیمسال اول سال 1401

 

عنوان دوره

تاریخ برگزاری

مدت دوره

مدرس

ظرفیت

هزینه ( ریال )

محل برگزاری

پیش نیاز

آنالیزارتعاشات ماشینها

سطح یک

۸ الی ۱۰ خردادماه

یکشنبه الی سه شنبه

سه روز

دکتربهزاد

دکترروحانی

۲۵ نفر

۳۹.۵۰۰.۰۰۰

دانشگاه

صنعتی شریف

 

آنالیز ارتعاشات ماشینها

سطح دو

۲۳ الی ۲۵ خردادماه

دوشنبه الی چهارشنبه

سه روز

دکتربهزاد

دکترروحانی

۲۵ نفر

۳۹.۵۰۰.۰۰۰

دانشگاه

صنعتی شریف

آنالیز ارتعاشات ماشینها سطح یک

بالانس ماشین آلات دوار

۲۹ و۳۰ خردادماه

یکشنبه ودوشنبه

دوروز

دکتربهزاد

دکترارغند

۲۵نفر

۲۹.۵۰۰.۰۰۰

دانشگاه

صنعتی شریف

آنالیز ارتعاشات ماشینها سطح یک

آنالیز مدال کاربردی

۱۱ و۱۲ تیرماه

شنبه و یکشنبه

دوروز

دکترموحدی

۲۵ نفر

۲۹.۵۰۰.۰۰۰

دانشگاه

صنعتی شریف

 

روتوردینامیک

۱۲ الی ۱۴ تیرماه

یکشنبه الی سه شنبه

سه روز

دکتربهزاد

دکترارغند

۱۵ نفر

۵۶.۰۰۰.۰۰۰

دانشگاه

صنعتی شریف

 

نگهداری وتعمیر جعبه دنده های صنعتی

۴و ۵ مردادماه

سه شنبه و چهارشنبه

دوروز

مهندس نصیری

۲۵ نفر

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

دانشگاه

صنعتی شریف

 

همراستاسازی محورها

۱۱ و۱۲ مردادماه

سه شنبه و چهارشنبه

سه روز

مهندس آسایش

۱۲ نفر

۲۷.۰۰۰.۰۰۰

دانشگاه

صنعتی شریف

 

پمپ سطح یک

۲۴ الی ۲۶ مردادماه

دوشنبه الی چهارشنبه

دوروز

مهندس نسایی

۱۵ نفر

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

دانشگاه

صنعتی شریف

 

ترموگرافی

۱و ۲ شهریورماه

سه شنبه و چهارشنبه

دوروز

مهندس فاضل بخششی

۲۵ نفر

۱۹.۵۰۰.۰۰۰

دانشگاه

صنعتی شریف

 

کمپرسور سطح یک

۷ الی ۹ شهریورماه

دوشنبه الی چهارشنبه

سه روز

مهندس نسایی

۱۵ نفر

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

دانشگاه

صنعتی شریف

 

نگهداری وتکنولوژی بیرینگ غلتشی

۱۴ الی ۱۶ شهریورماه

دوشنبه الی چهارشنبه

سه روز

مهندس شهنی زاده

۲۵ نفر

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

دانشگاه

صنعتی شریف

 

آنالیزخرابی و روانکاوی بیرینگ غلتشی

۲۱ الی ۲۳ شهریورماه

دوشنبه الی چهارشنبه

سه روز

مهندس شهنی زاده

۲۵ نفر

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

دانشگاه

صنعتی شریف